Aktualności
EUKLIDES
OWiUHM
TWiUHM
Stowarzyszenie

Komitet Główny

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich.

Warto przypomnieć, że to ważne przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekonomicznej jest głęboko zakorzenione w środowisku średnich szkół ekonomicznych, a w tym roku szkolnym jest realizowana jego 25 edycja, wliczając w to dwadzieścia - poprzedzających olimpiady - Turniejów Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów średnich szkół zawodowych, kształcących się szczególnie w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy.

Tak jak poprzednio, laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku.

Podstawowe założenia organizacyjne V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich są w tym roku szkolnym takie same, jak w przypadku ubiegłorocznej jej edycji.

Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych.. Temat wiodący V Olimpiady WiUH-M brzmi: „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”.

Szczegóły zawarte są w Programie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Dziękując bardzo za dotychczasowe wsparcie, Komitet Główny zwraca się do dyrektorów szkół i nauczycieli z prośbą o podjęcie trudu organizacji zawodów szkolnych i okręgowych oraz przygotowania młodzieży do Olimpiady. Realizacja tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa bez organizacyjnego i merytorycznego zaangażowania dyrektorów i nauczycieli.

V Olimpiada WiUH-M będzie sfinansowana ze środków Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz wpłat szkół. W tym roku obowiązuje wpłata za jednego uczestnika zawodów okręgowych, która wynosi 50 zł (termin płatności do 29 października 2018 r.). Jednocześnie ustalono opłatę za jednego zawodnika, zakwalifikowanego do zawodów finałowych w wysokości 70 zł (termin płatności do 3 grudnia 2018 r.).

Wpłaty powinny być dokonane na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010). Na dowodzie wpłaty należy obowiązkowo wpisać nazwę szkoły i miejscowość.

Informacje dotyczące Olimpiady zamieszczane są na stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie - www.zscku.konin.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.